Īstenots projekts “Veselības darbnīca Birzītes parkā”                                             Salas ciemā


   Lauku atbalsta dienests 2016.gadā apstiprināja biedrības “Holista” iesniegto projektu “Veselības darbnīca Birzītes parkā”  Nr.16-05-AL24-A019.2202-000007, biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izsludinātajā konkursā  un piešķīra līdzfinansējumu. Projekts īstenots ELFLA līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros. Projekta īstenošanas laiks 01.10.2016-31.08.2018.

   Projekta mērķis: Veselības takas un Veselības darbnīcas izveide Salas ciema Birzītē. Veidot pievilcīgu un veselīgu dabas vidi, kas kļūtu par priekšnosacījumu jaunu integrētu veselības uzlabošanas piedāvājumu un iespēju. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, veselības, garīguma un kultūras veicinošu pasākumu, aktivitāšu un mazāk populāru sporta veidu norišu attīstīšanā, iesaistot visas vietējās sabiedrības iedzīvotāju grupas.

   Projekta ietvaros izgatavots plats gājēju tiltiņš pāri grāvim no ciemata puses. Apmeklētāju informēšanai takas sākumā izgatavots un uzstādīts informatīvs stends, uz kura ir attēlota takas karte ar izvietotajiem objektiem un to apzīmējumiem, kā arī uzrakstīti noteikumi apmeklētāju ievērībai.

   Gar takas malu izvietoti astoņi pamatīgi baļķu soli, kur varēs apsēsties ģimene, jaunieši vai vecāki cilvēki, lai atpūtinātu nogurušās kājas. Fiziskajām aktivitātēm  izgatavotas koka kāpnes, kas ir īpašs elements pašiem mazākajiem un vecākajiem apmeklētājiem. Jebkurš takas apmeklētājs varēs pārbaudīt sevi uz līdzsvara koka stabiem, kas uzstādīti vairākos līmeņos. Kustīgais līdzsvara baļķis ir novietots zemes ieplakā, kas ir izcils rīks cilvēka ķermeņa līdzsvara izjūtas stiprināšanai. Ierīkots un izveidots liels un skaists vingrošanas laukums, kurā  uzstādīti vingrošanas stieņi, pievilkšanās stieņi, kuri  ir trīs augstuma līmeņos, lai katrs varētu izvēlēties atbilstošo savam augumam, vingrošanas siena un divi daudzfunkcionāli vingrošanas soli.

   Vecās estrādes tuvumā  izveidota atpūtas vieta ar galdu un soliem "sēnītes" formā, kas dos iespēju būt dabā piknikā, atpūtā svaigā gaisā. Visi objekti tika veidoti vienā stilā izmantojot guļbūves koka elementus. Veselības taka izveidota  vietējiem iedzīvotājiem, kurā var nodarboties ar sporta aktivitātēm, veselīgu atpūtu, etnisko un sporta tradīciju svinēšanu,  radošām darbnīcām izmantojot dabas resursus, kā arī  kā tūrisma objekts Salas novada apmeklētājiem, viesiem no kaimiņu novadiem un pilsētām. 

   Projekta īstenošana tika veikta divās daļās. Pirmājā daļā tika veikta pirmā lielā aktivitāte - Veselības takas izveidošana ar vingrošanas elementiem un info stenda uzstādīšana. Darbi tika saskaņoti precīzi pēc tehniskā  projekta un būvdarbus veica SIA “Paeglīši un Partneri”. Pirmās daļas īstenošanas termiņš 01.10.2016.-31.08.2018. 

   Otrajā daļā tika veiktas trīs plānotās aktivitātes, kurās bija iespēja nodrošinātas divas darba vietas:

1. aktivitāte. Veselības takas atklāšanas svētki, kas īstenota 25.augustā 2017.gadā;

2. aktivitāte. Bluķa vilkšanas svētki, kas īstenota 17.decembrī 2017.gadā;

3. aktivitāte. Ielu vingrotāju un nūjotāju diena tika apvienota ar Salas pagasta svētkiem, kas īstenota 26.maijā 2018.gadā.

   Projekta kopējais finansējums ir 20070,75 EUR, no kura piešķirtais ELFLA līdzfinansējums 90% apmērā ir 18063,67 EUR un Salas novada  pāšvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā  ir   2007.08 EUR . 

   Liels PALDIES visiem, kas palīdzēja īstenot projektu “Veselības darbnīca Birzītes parkā”.

  Vairāk informācijas http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, Salas novada pašvaldība

Biedrības “Holista” valdes locekle Inga Āriņa


 .